Titel
Titel
Subtitel
bubbel-voetbal-bedrijfsuitje
solex-rijden-bedrijfsuitje
bowlen-bedrijfsuitje
lasergame-bedrijfsuitje
airsoft-vrijgezellenfeest
karten-bedrijfsuitje
fat-max-bike-header-4
familie-en-vrienden-elastiekvoetbal

Unieke combinatie op één locatie

Uw bedrijfsuitje en de werkkostenregeling (WKR)

Algemeen

Vanaf 2015 geldt als hoofdregel dat alles wat een werkgever aan een werknemer verstrekt tot het loon van de werknemer behoort. Er zijn echter uitzonderingen waardoor verstrekkingen en vergoedingen toch nog onbelast kunnen blijven. De werkgever kan er namelijk voor kiezen om vergoedingen en verstrekkingen netto aan het personeel toe te kennen en zelf de loonbelasting te dragen. De werkgever kan dan gebruik maken van een algemene vrijstelling (de zogenoemde ‘vrije ruimte’; deze bedraagt 1,2% van de voor hem geldende fiscale loonsom) en een aantal met name genoemde vrijstellingen (de gerichte vrijstellingen). Ook kan een aantal verstrekkingen op nihil worden gewaardeerd. Bij nihilwaardering is effectief ook sprake van vrijgesteld loon.

Over het loon waarop de werkkostenregeling wordt toegepast en dat niet op nihil kan worden gewaardeerd en dat ook niet is vrijgesteld moet de werkgever 80% loonbelasting als zogenoemde eindheffing afdragen aan de Belastingdienst.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is in beginsel van toepassing op alle vergoedingen en verstrekkingen. De wetgever stelt slechts als voorwaarde dat de vergoeding of verstrekking gebruikelijk is. Omdat het in de praktijk zeer gebruikelijk is om een bedrijfsuitje of personeelsfeest te organiseren kunnen de kosten daarvan in ieder geval binnen de vrije ruimte worden gebracht. Het individuele loon van de werknemers in niet van belang. Ook is niet van belang welke werknemers wel of niet in aanmerking komen voor de vergoeding of verstrekking.

Voorbeeld
Het gemiddeld inkomen van de werknemers binnen een bedrijf bedraagt € 25.000. Gemiddeld genomen kan dan aan de werknemers jaarlijks een bedrag van € 300 belastingvrij worden verstrekt.

Let op!
Bij de berekening van de vrije ruimte wordt alleen het loon van de werknemers die daadwerkelijk in dienst zijn bij de werkgever in aanmerking genomen. De vrije ruimte kan dus niet worden toegepast ten aanzien van bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Gerichte vrijstellingen
Gerichte vrijstellingen zijn er onder meer voor:

- Vervoer- en reiskosten.
- Kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking.
- Cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk.
- Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, zoals bij overwerk, dienstreizen en dergelijke.

Een volledig overzicht van de gerichte vrijstellingen vindt u op de website van de Belastingdienst: Werkkostenregeling

Nihilwaarderingen

Nihilwaarderingen zijn onder meer van toepassing op de volgende verstrekkingen:
voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon, consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd.

Een volledig overzicht van de nihilwaarderingen vindt u op de website van de Belastingdienst:
Nihil waarderingen

Personeelsactiviteiten

Voor de vraag of een personeelsactiviteiten geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kan worden verstrekt moet onderscheid worden gemaakt tussen de personeelsactiviteiten op de werkplek en de personeelsactiviteiten buiten de werkplek. Een werkplek is elke plaats waar werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is. De zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die je op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken.

Een werkplek is bijvoorbeeld: het bureau, een kamer, een kantoortuin, de lopende band, een fabriekshal, de keuken, de vergaderzaal, een bedrijfskantine, de parkeergarage op het bedrijfsterrein, de fietsenstalling, een fitnessruimte, de openbare ruimte voor een bouwvakker die graafwerkzaamheden verricht en voor een gemeentelijke hovenier die de openbare beplanting verzorgt.

Feest op de werkplek

Consumpties die bij gelegenheid van een personeelsactiviteit op de werkplek aan werknemers worden verstrekt zijn gericht vrijgesteld en kunnen dus onbelast worden verstrekt. Voorwaarde is dat de consumpties geen deel uitmaken van een maaltijd. Indien de consumpties wel deel uitmaken van een maaltijd, dan is de regeling voor maaltijden van toepassing. Een maaltijd op de werkplek wordt gewaardeerd op € 3,20.

Feest op externe locatie bij een derde

De waarde van een feest op een externe locatie wordt gesteld op het bedrag dat de derde daarvoor aan de werkgever in rekening brengt. Er is geen gerichte vrijstelling van toepassing. Het is echter mogelijk dat de activiteit wordt ingegeven door zakelijke overwegingen van de werkgever. In dat geval hoeft u geen splitsing aan te brengen tussen zakelijke en consumptieve kosten. De activiteit is dan gericht vrijgesteld.

Combinatie zakelijke activiteit en feest

De werkkostenregeling heeft al tot veel vragen geleid. Een groot aantal daarvan vind je op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) Een aantal daarvan gaat over de combinatie van een zakelijke activiteit met een feest, bijvoorbeeld onderstaande vraag.

“Ik organiseer voor mijn werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 17.00 uur met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest. Kan ik dit onbelast doen?”

De Belastingdienst geeft als antwoord:
“Als u de activiteit extern houdt, is de invulling van het programma doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen.

Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken (zie paragraaf 20.1.4 en 20.1.2 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopende buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties.”

Uit dit antwoord blijkt dat een activiteit dient te worden gesplitst indien het kan worden onderscheiden in een onderdeel met een duidelijk zakelijk karakter (het is dan gericht vrijgesteld) en een duidelijk consumptief karakter (het is dan niet gericht vrijgesteld en kan ook niet op nihil worden gewaardeerd).

Bedrijfsuitje belastingvrij verstrekken

Uit de hiervoor gegeven beschrijving blijkt dat het ook onder de werkkostenregeling mogelijk is om een bedrijfsuitje onbelast te verstrekken. Het programma dient dan een zakelijk karakter te hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de activiteit bijdraagt aan het verbeteren van de vaardigheden van de werknemers. De activiteiten van de Avontuurfabriek zijn zeer geschikt om zakelijke doelstellingen op een vermakelijke manier vorm te geven. Op aanvraag stellen wij een programma op maat samen dat volledig voldoet aan de eisen om een bedrijfsuitje belastingvrij te houden.

Samen omschrijven we een duidelijk ingekaderd doel voor deze dag en hoe het programma hieraan bijdraagt. Doelen die gesteld kunnen worden zijn:
- Vertrouwen in elkaar verbeteren.
- De onderlinge samenwerking en interne communicatie verbeteren.
- Werksfeer verbeteren.
- Cultuurverandering in gang zetten.
- Efficiënter werken binnen de organisatie.

Wij hebben hierbij al een aantal WKR arrangement voor jullie samengesteld. Op zoek naar een variatie hierop? Geen probleem neem contact met ons op via 035 582 8000.

btn-deals