Titel
Titel
Subtitel
bubbel-voetbal-bedrijfsuitje
solex-rijden-bedrijfsuitje
bowlen-bedrijfsuitje
lasergame-bedrijfsuitje
airsoft-vrijgezellenfeest
karten-bedrijfsuitje
fat-max-bike-header-4
familie-en-vrienden-elastiekvoetbal

De unieke combinatie op één locatie

Voorwaarden

Algemeen

De Avontuurfabriek stelt zich ten doel om het product “recreatief karten, lasergame, paintballen, all-in the game en alle andere activiteiten verzorgd door Avontuurfabriek” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant de Avontuurfabriek zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Overeenkomst

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Reservering

Reserveren van arrangementen en activiteiten is telefonisch of per email mogelijk maar dit wordt pas definitief nadat de Avontuurfabriek een bevestiging heeft gestuurd. Deze bevestiging ontvang je per mail, mocht je deze niet ontvangen hebben dan is deze mogelijk in de ongewenst of spam terecht gekomen. Alle afspraken die zijn gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, moeten in deze bevestiging te zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, moet u dit binnen 48 uur melden en zullen wij dit aanpassen. In elk ander geval gaan wij ervan uit dat alle afspraken waarin u en wij aan zijn gebonden in deze bevestiging staan.

Voorbehoud

Avontuurfabriek behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma of de programmavolgorde te wijzigen. Bij annulering door de Avontuurfabriek zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

Tekenbevoegd

Bent u niet tekenbevoegd, dan dient u dit binnen 48 uur per mail te melden, zodat wij de juiste contactpersoon, die wel tekenbevoegd is, kunnen wijzigen en op de hoogte kunnen stellen van de overeenkomst die u gesloten heeft met de Avontuurfabriek. Bij geen bericht gaat de Avontuurfabriek ervan uit dat de contactpersoon die de reservering heeft gemaakt en ontvangen, ook tekenbevoegd is om een dergelijke overeenkomst namens zijn of haar bedrijf met de Avontuurfabriek af te sluiten. Hier kan achteraf dan geen aanspraak meer op worden gemaakt.

Annulering

Annulering is beperkt mogelijk, immers de ruimte/site/activiteit wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag (100%) verschuldigd.

Ongepast gedrag

Een ieder en/of groep/bedrijf die zich schuldig maakt aan verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van de Avontuurfabriek en andere gasten, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt en de schade zal worden verhaald op de veroorzaker, dan wel de verantwoordelijke groep en/of bedrijf.

Leverantie

Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van de Avontuurfabriek

Betaling

De reservering dient uiterlijk 7 dagen voor plaatsvinden van het evenement aan ons voldaan te zijn. Hiervoor zit bij de bevestiging een iDEAL link toegevoegd.
Bij bedragen van € 500,- of hoger dient er binnen 48 uur een aanbetaling plaats te vinden van 50%. Het restant bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor plaatsvinden van het evenement aan ons voldaan te zijn.  

Betaling (of een gedeelte) achteraf op factuur kan alleen met toestemming van de Avontuurfabriek en dit moet opgenomen zijn in uw bevestiging als aparte regel. U dient tevens zorg te dragen voor de juiste factureringsgegevens, eventueel PO nummer of andere interne zaken wat voor belang is om de factuur juist in uw administratie te laten opnemen. Achteraf wijzigen van interne codes dan wel verkeerd aangeleverde gegevens, na het verzenden van de factuur, wordt extra berekend. Betaling is binnen 8 dagen verschuldigd.

Arrangementen

Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

Aansprakelijkheid en schade

Avontuurfabriek is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien de Avontuurfabriek op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt. De Avontuurfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van recreatief karten, lasergame, paintballen, all-in the game en alle andere activiteiten verzorgd door de Avontuurfabriek. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak.

Vooraf dient iedere deelnemer individueel te tekenen voor onderstaande (zie laatste pagina)

Door middel van je handtekening verklaar je:

  1. Geen medische of conditionele reden te hebben op grond waarvan je niet zou moeten deelnemen.
  2. Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad en eventuele risico's van de activiteiten waar je aan gaat deelnemen.
  3. Fysiek in staat te zijn deel te nemen op zodanige wijze dat je jezelf of andere deelnemers niet in gevaar brengt.
  4. Akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van de Avontuurfabriek.
  5. Vrijwillig deel te nemen aan alle activiteiten en zelf aansprakelijk te zijn voor eventueel verlies/diefstal van eigendommen.
  6. Zelf verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade die door eigen onzorgvuldigheid of nalatig handelen is ontstaan.

Prijzen

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De Avontuurfabriek behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

Gedragsregels

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken in het pand.

Aanwijzingen en medewerking

Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Avontuurfabriek tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wijzigen aantal personen

Bij het bevestigen/plaatsen van de reservering geeft u het definitief aantal personen door. Vanaf de bevestiging tot een week voor aanvang van het evenement/reservering kunt u dit aantal met maximaal 10% naar beneden bijstellen (wijzingen naar boven worden in overleg bekeken). Latere wijzigingen (binnen een week voor aanvang van evenement/reservering) m.b.t het naar beneden stellen van het aantal personen worden niet doorgevoerd.

Aanvullend

Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn en u dient de bevestiging uitgeprint mee te nemen. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement worden aan u doorberekend. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen.

Paintball

Bij spelers onder de 18 jaar moet er 1 volwassene als begeleider aanwezig zijn. De aanwezige volwassene moet tekenen dat hij/zij verantwoording neemt voor de groep.

Karten

Je dient minimaal 135 cm lang te zijn om zelf te mogen rijden in een kart. Kinderen en jeugd rijden op aangepaste vermogen aan de hand van de leeftijd. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Derhalve is het absoluut verboden (opzettelijk) te botsen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade – zulks door de Avontuurfabriek te bepalen - zullen wij u in rekening brengen.

Vespa en Solex rijden

Bij Vespa en Solex rijden is een rijbewijs verplicht deze dient ook meegenomen te worden, als bijrijder voor de buggy niet. Bij slecht weer bepalen wij in overleg of er gereden kan worden. Er zal indien mogelijk een alternatief indoor programma worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Uiterlijk tot twee dagen van tevoren kunt u bij slecht weer de rit verplaatsen naar een andere dag. Teruggave van betaalde gelden is niet mogelijk. De Vespa’s en Solexen zijn WA + Casco verzekerd. Bij elke schade geldt een eigen risico van 200,00 Euro per gebeurtenis. Dit risico komt voor rekening van de bestuurder en dient direct contant te worden afgerekend. Gebruik van alcohol of verdovende middelen vooraf of tijdens de rit is niet toegestaan!

U dient zich te houden aan de verkeersregels en wettelijke snelheden. Eventuele bekeuringen opgelopen tijdens de rit zijn voor rekening van de bestuurder. De door de Avontuurfabriek beschikbaar gestelde vervoersmiddelen dienen na gebruik weer in dezelfde staat geretourneerd te worden. Betalingsvoorwaarden: De outdoor activiteiten dienen 100% vooraf te worden betaald binnen 8 dagen met vermelding van factuurnummer. Hiervoor zal per email een factuur verzonden worden.

Op- of aanmerkingen

Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de reservering bent u verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Avontuurfabriek.

Indien dit ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kunt u dit, uiterlijk binnen 48 uur na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Avontuurfabriek.

Kamer van Koophandel: 32152419

btn-deals